19/03/16

พลังงานลม.. หรือจะเป็นเพียงอนุสาวรีย์ !!

Gavin Hewitt บรรณาธิการจาก BBC ยุโรป ได้เขียนข้อเขียนตอนหนึ่งอธิบายถึงความล่มสลายของเศรษฐกิจในยุโรป เผยแพร่ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Lost Continent มีใจความตอนหนึ่งว่า สเปน คืออนุสรณ์แห่งความเพ้อฝันที...

19/03/16

พลังงานแสงอาทิตย์ อีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนพลังงานทดแทนไทย

ด้วยกระแสการตื่นตัวกับสภาวะโลกร้อน ที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับประเทศไทยต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ทางรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน จัดทำแผนการพัฒนาพล...

19/03/16

ขึ้นทะเบียนมนุษย์ไฟฟ้า รู้ยัง…กฎหมายบังคับ

โบราณว่าไว้…“โจรขึ้นบ้านสิบ ครั้ง ไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียว” เพราะทุกอย่างวอดวายไปกับกองเพลิงทั้งหมด สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้กว่าร้อยละ 80 เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และต้นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรส่วนหนึ่งม...

The best Electric Syetems Provider ever